De Jeugdautoriteit is er het afgelopen jaar in geslaagd een groot deel van haar plannen voor 2020 waar te maken. Wat heeft de JA gedaan én geleerd in het afgelopen onvoorspelbare jaar?

"Wanneer de zorgen groot en problemen complex zijn, is de financiële expertise van de JA van grote meerwaarde. Dit heb ik het afgelopen jaar in een aantal trajecten mogen ervaren."

- Inspecteur IGJ

Monitoren en Signaleren

De JA vergroot met verschillende onderzoeken het inzicht in het stelsel. Een belangrijke publicatie van de JA in 2020 was het verdiepingsonderzoek naar de financiële gezondheid van 44 jeugdhulpaanbieders. Samen met de aanbieders heeft de JA de risico’s van de organisatie, de kwaliteit van bedrijfsvoering en governance en hun verwachte resultaat en liquiditeitspositie geanalyseerd. Met de 12 aanbieders waar een risico bleek te bestaan op discontinuïteit van jeugdhulp is de JA nader in gesprek gegaan om te kijken of ondersteuning gewenst en mogelijk was. Verder werd en wordt bij deze instellingen de vinger aan de pols gehouden.

Het jaar stond voor een groot deel in het teken van de coronamaatregelen. Ook de JA heeft moeten meebewegen met de actualiteit.  Toen de coronamaatregelen ingingen was snel duidelijk dat dit gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering van jeugdhulpaanbieders. De JA is vervolgens direct begonnen met het uitbrengen van coronaquickscans, waarin de continuïteitsrisico’s voor cruciale jeugdhulp worden uitgevraagd bij aanbieders. In 2020 heeft de JA vier van deze onderzoeken uitgevoerd. De JA blijft in 2021 de coronaquickscans publiceren en bouwt het Early Warning System uit. Een aantal themaonderzoeken is hierdoor komen te vervallen; in 2021 is er ruimte voor deze onderzoeken, mede dankzij uitbreiding van het team.

"In dossiers en op strategisch niveau is de JA een goede sparringpartner gebleken, die de verbinding tussen stakeholders tot stand kan brengen"

- Bankier

Casuïstiek

De continuïteit van jeugdhulp kan in gevaar komen als een jeugdhulpaanbieder in zwaar weer komt. De inzet van de JA kan partijen dan helpen aanbod en kwaliteit van zorg te waarborgen. In 2020 kwam de JA bij negen van deze gevallen in actie met analyse, advies en bemiddeling. De inzet van de Jeugdautoriteit heeft geleid tot beter inzicht in financiële situaties, afspraken voor vervolgtrajecten tussen gemeenten en aanbieders en inzicht in voortgang op financiën en op bestuurlijke afspraken.

"Het belangrijkste resultaat van de JA is de bijdrage aan gecontroleerde overdracht van zorg naar diverse partijen. Hierdoor werd zorgcontinuïteit gegarandeerd."

- Bestuurder zorginstelling

Kennis en Verbinden

De transformatie van het jeugdhulpstelsel is nog volop in beweging. De JA verzamelt met haar activiteiten veel kennis van en inzicht in het jeugdhulpstelsel. Het delen daarvan met jeugdhulpaanbieders, GI’s en gemeenten kan helpen het stelsel verder te ontwikkelen. In 2020 heeft de JA een begin gemaakt met het opzetten van een structuur voor kennisoverdracht. De JA heeft enkele bijeenkomsten georganiseerd en de eerste editie van het JA Magazine gepubliceerd. Om de JA-taken van kennisdeling en verbinding van partijen in het stelsel in 2021 goed uit te kunnen diepen is de afdeling Kennis en Verbinden opgezet.

Het jeugdhulpstelsel is gebaat bij nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke opgaven en methodes om verandering van het stelsel te ondersteunen. De afdeling Kennis en Verbinden stimuleert innovatie met seminars, rondetafelgesprekken en een jaarlijkse challenge. In het jaarplan voor 2021 staat meer over de plannen van deze nieuwe afdeling.