Sinds december 2021 is de jeugdhulpsector een meldpunt rijker: het JA Meldpunt. Bij het nieuwe meldpunt van de Jeugdautoriteit (JA) kunnen (vermoedens van) problemen bij jeugdhulporganisaties worden gemeld met als doel continuïteitsrisico’s eerder in beeld te krijgen. Het gaat met name over zaken als bedrijfsvoering en relaties tussen aanbieders en opdrachtgevers die een mogelijk risico vormen voor de continuïteit van jeugdhulp.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het  JA Meldpunt op de website van de Jeugdautoriteit.

JA Meldpunt Vuurtoren

Voor wie

Iedereen die werkzaam is binnen het jeugdhulpstelsel, of op een andere manier betrokken is bij jeugdhulp kan een signaal via het meldpunt doorgeven. Dit zijn bijvoorbeeld jeugdhulpaanbieders, gemeenten, en jeugdzorgregio’s, maar ook Inspecties, toezichthouders en banken die te maken hebben met de jeugdhulpsector.

Scherpere vroegsignalering

Het JA Meldpunt is gelanceerd in het kader van vroegsignalering, een van de taken die de JA voor het jeugdhulpstelsel uitvoert om mogelijke continuïteitsrisico’s te ondervangen. Want hoe eerder de risico’s in het stelsel in kaart gebracht zijn, hoe sneller ernstige problemen zijn te voorkomen of hoe gemakkelijker ze zijn op te lossen.

Het meldpunt is een concreet resultaat uit het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp* waarin afspraken zijn gemaakt over onder andere een scherpere vroegsignalering door de JA. Samen met de invoering van periodieke accountgesprekken en de pilot Informatiepositie draagt het meldpunt bij aan de doorontwikkeling van het Early Warningsysteem (EWS), de systematiek waarmee de JA haar vroegsignaleringsfunctie uitvoert.

Soorten meldingen

Meldingen bij het JA Meldpunt gaan expliciet over de continuïteitsproblematiek bij organisaties die in de jeugdhulpsector werken, niet over inhoudelijke en/of individuele (zorg)vraagstukken. 

Problemen over de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp kunnen worden gemeld bij het Landelijke Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of bij het Meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Een melding doen

Het  JA Meldpunt is te vinden op www.jeugdautoriteit.nl. Om een melding te doen, is het belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven waar de melding over gaat. Eventuele documenten kunnen worden meegestuurd. Het is ook mogelijk om uw melding anoniem te doen.

* In de zomer van 2021 ondertekenden de stelselpartijen het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’. In het convenant zijn afspraken gemaakt rondom vier thema’s: tarieven, monitoren en vroegtijdig signaleren door de JA (informatiepositie), geschillenbeslechting en een draaiboek met instructies bij zorgelijke continuïteitrisico’s.